Bekijk de betekenis en definitie van allerlei straattaal woorden, uitdrukkingen en spreekwoorden. Betekenis opzoeken, Wat Betekent een woord? Via de website leer je alles over etymologie (taalkundige herkomst woord), betekenissen en ontstaansgeschiedenis van spreekwoorden.


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-05-25 (火) 05:15:06 (69d)